Ugrás a tartalomra
Background image

Adatkezelési tájékoztató - 2023

1. Általános tudnivalók

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Birdo Természetvédelmi Egyesület (székhely: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 5., nyilvántartási szám: 01-02-0018000) (a továbbiakban Adatkezelő) által meghirdetett „Birdo Az év madárfotósa 2023” című fotópályázat során megadott és Adatkezelő számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére és a felhasználás feltételeire vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Az Adatkezelő ez úton ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen információkat tart nyilván, azokat miként használja fel, és az érintettek jogai gyakorlásának milyen módja és lehetősége van.
Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (Info tv.), rendelkezéseinek megfelelően történik, tiszteletben tartva a fotópályázatban részt vevő személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A pályázathoz szükséges regisztráció során a Résztvevő  elfogadja jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit

2. Az Adatkezelő adatai:

Neve: Birdo Természetvédelmi Egyesület
Székhelye: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 5.
Elérhetősége: bird-o.hu
E-mail: info(kukac)bird-o(pont)hu
Az Adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-02-0018000

3. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. 
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. 
Ilyen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

4. Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő kizárólag a Résztvevő által a regisztráció, illetőleg a pályázat anyagának feltöltése során megadott, valamint a Résztvevő Adatkezelő honlapjával összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a Résztvevő önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve amely adatnak a kezeléséhez a Résztvevő jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárult. Adatkezelő a fotópályázaton történő részvétel érdekében a https://birdo-azevmadarfotosa.hu honlapon szükséges regisztráció során megadott, alábbi személyes adatokat kezeli:

Résztvevő esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • kiskorú esetében törvényes képviselő neve

Törvényes képviselő esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám

5.2. A honlap meglátogatása során a madárfotópályázat szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internetszolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a madárfotópályázat honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Adatkezelő az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

6. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a fotópályázattal kapcsolatos adatszolgáltatásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az általuk a pályázatuk benyújtásához szükséges regisztráció során adott önkéntes és befolyásmentes hozzájárulás.
Kiskorú Résztvevő hozzájárulásának érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
A regisztráció során megadott személyes adatok a fotópályázat lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása és kihirdetése, és a pályázókkal való kapcsolattartás céljából kerülnek kezelésre.
Az adatok kezelésének időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, de legkésőbb: 2023. december 31. napjáig, vagy a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Adatkezelés célja Jogalap Adatmezők Hozzáfér Tárolás időtartama
A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók azonosítása, a látogatottság mérésére, egyéb statisztikai célok Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) - IP cím 
- A látogatás időpontja 
- A meglátogatott aloldalak adatai 
- Az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
A kijelölt munkatársunk, valamint a honlap működtetőjének kijelölt munkatársai  Sütikezelésben foglaltak szerint


 

7. Adattovábbítás

Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen munkavállalók, illetve jelen tájékoztatóban megjelölt megbízottak – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A Résztvevő személyes adatai harmadik személyeknek csak a Résztvevő előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az Adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.
Adatkezelő tájékoztatja a Résztvevőt, hogy alábbiakban megjelölt adatok vonatkozásában közös adatkezelésre kerül sor:
 

Közös adatkezelők neve Adattovábbítás célja Adatkezeléssel összefüggő tevékenység Továbbított adatmezők Jogalap Időtartam
Birdo Természetvédelmi Egyesület képek
előválogatása
album szerkesztése
eredményhirdetés megszervezése, kapcsolattartás
 
képek
előválogatása
album szerkesztése
eredményhirdetés megszervezése, kapcsolattartás
 

vezeték és keresztnév
e-mail cím
telefonszám
kiskorú esetében
törvényes
képviselő neve

szerződéses viszony 2023 december 31-ig

Közös adatkezelő adatai

Cég neve Címe Nyilvántartási szám Telefonszám Email Web
Birdo Természetvédelmi Egyesület 1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 5. 01-02-0018000 +36 20 957 4428 info(kukac)bird-o(pont)hu bird-o.hu

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó Adattovábbítás célja Adatokon végzett műveletek Adatkezelés jogalapja Továbbított adatmezők Hozzáférés időtartama
Websupport Magyarország Kft. Weboldal tárhely szolgáltatás Betekintés, mentés, tárolása, megsemmisítés Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) IP-cím Sütikezelésben foglaltak szerint
Google LLC Google sütik Adatok gyűjtése, rögzítése, felhasználása, lekérdezése, tárolása, megsemmisítése Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal
Sütikezelésben foglaltak szerint

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő egyéb adatkezelőkkel együtt, valamint az adatfeldolgozókra vonatkozóan intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. (GDPR 32. cikk)
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, az adatokhoz hozzáférést munkakörhöz és jogosultsághoz köti, valamint a munkavállalók ezen adatok tekintetében titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni.
Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást és nyilvántartást olyan számítógépes program segítségével végzi, amely garantálja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak azok férjenek hozzá (jelszóval, a belépés és a műveletek naplózásával stb.), akiknek a feladataik (munkaköri kötelezettségük) ellátása során erre szükségük van. A munkavégzés során, illetve a feldolgozás alatt lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyes adatokat tartalmazó iratokat az ügyintéző távozáskor minden esetben biztonságosan elzárva tart.
Az Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.


9. A Résztvevő jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Résztvevő jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Résztvevő számára biztosítani kell, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól az Adatkezelő másolatot adjon. Az érintett által kért további másolatért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A Résztvevő jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését és törlését kérni.
Adatkezelő köteles a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban került sor.

A Résztvevő jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni
amennyiben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A Résztvevő jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 2. A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

A Résztvevő jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban
ingyenesen visszavonni
az alábbiak szerint:

 1. a regisztráció törlésével,
 2. az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 3. a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 25 napos határidővel vállaljuk.

A fenti esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk elektronikus levél formájában az info(kukac)bird-o(pont)hu címen.

A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fotópályázatra történő regisztráció során megadott adatok törlése esetén a Résztvevő a fotópályázaton nem vehet részt.

Adattovábbítás 3. országba
A honlapon megadott adatokat Társaságunk nem továbbítja 3. országba, azonban a Google Sütik 3. adatait a Google 3. országba is továbbítja. A Google sütikről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás
Adatkezelő nem alkalmaz ilyet a honlap használata során.

10. Jogorvoslat

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Hatóság neve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Címe 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési címe 1530 Budapest, PF: 5
E-mail ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
Telefon

+ 36 (1) 391-1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Honlap www.naih.hu

A Résztvevők panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a résztvevőt tájékoztatja.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bírósághoz fordulhat, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Az adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja: 2023. március 21.

Impresszum:
Birdo Természetvédelmi Egyesület
Email: info(kukac)bird-o(pont)hu


Missziónk